ภูมิประเทศภาคเหนือ

ภูมิภาคเหนือ

ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคเหนือ 
ภาคเหนือมีเนื้อที่ประมาณ 93,691 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ 

ภูมิภาคเหนือ2

ที่ตั้งและขอบเขตภาคเหนือ
ทิศเหนือ ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของภาคคือ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและลาว
มีเทือกเขาแดนลาว แม่น้ำสายและแม่น้ำรวกกั้นเขตแดน
ทิศตะวันออก ดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุดของภาคคือ อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว
มีเทือกเขาหลวงพระบางกั้นเขตแดน
ทิศตะวันตก ดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดของภาคคืออำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศพม่า มีแม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินกั้นเขตแดน
ทิศใต้ ดินแดนที่อยู่ทางตอนใต้สุดของภาคคือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ 
1. เขตทิวเขา ประกอบด้วย 

      – ทิวเขาแดนลาว เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพม่า 

      – ทิวเขาถนนธงชัย เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพม่า มียอดเขาที่สูงสุดของประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ 

        สูง 2,565 เมตร
– ทิวเขาผีปันน้ำ ประกอบด้วยทิวเขาจอมทอง ขุนตาล ที่ปันน้ำลง 2 ทาง คือ แม่น้ำโขงและแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยวางตัวในแนวเหนือ-ใต้
– ทิวเขาหลวงพระบาง เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับลาว
2. เขตที่ราบหุบเขา มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ อยู่ระหว่างแนวเทือกเขาและหุบเขา มีแม่น้ำไหลผ่านมีดินอุดมสมบูรณ์
3. เขตแอ่งที่ราบ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานสำคัญของชุมชนทางภาคเหนือ
 
 
แม่น้ำปิง
 
แม่น้ำสำคัญของภาคเหนือ 
1. กลุ่มแม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ได้แก่ แม่น้ำรวก แม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำอิง
2. กลุ่มแม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระ
ยา ได้แก่   แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
3. กลุ่มแม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน ได้แก่ แม่น้ำเมย แม่น้ำยวม แม่น้ำปาย
 
แม่น้ำเจ้าพระยา


ลักษณะภูมิอากาศของภาคเหนือ 

ภูมิอากาศของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นแบบสะวันนา (Aw) คือ อากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแล้ง
อุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีอยู่ระหว่าง 24 -27 องศาเซลเซียส มีฤดู 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค.- ต.ค.) ฤดูหนาว (ต.ค. – ก.พ.)
ฤดูร้อน (ก.พ. – พ.ค.) จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ เชียงราย จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือ อุตรดิตถ์
จังหวัดที่มีสถิติฝนตกหนักคือ เชียงราย และมีสถิติฝนตกน้อยที่สุดคือ ลำปาง
ปัจจัยควบคุมอุณหภูมิในภาคเหนือ
1. ละติจูด ตั้งอยู่ในละติจูดสูง สภาพอากาศหนาวเย็นกว่
าภาคอื่น

2. ความสูงของพื้นที่ ส่วนใหญ่จะมีเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวเย็นมากโดยเฉพาะในฤดูหนาว

         3. ระยะไกลจากทะเล ตั้งอยู่ไกลจากทะเล ทำให้ร้อนอบอ้าวและมีฝนตกน้อยในฤดูร้อน
4. ทิศทางลมประจำ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และดีเปรสชันจากทะเลจีนใต้ ทำให้ฝนตกมาก
และรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนทำให้มีอากาศหนาวเย็นทรัพยากรธรรมชาติในภาคเหนือ 

     1. ทรัพยากรดิน จะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง มีความลาดชันมาก
และมีการตัดไม้ทำลายป่า จึงก่อให้เกิดการชะล้างและพังทลาย
หน้าดินได้ง่าย ดินที่พบตามลุ่มแม่น้ำต่าง ๆ คือ ดินอัลลูเวียนเหมาะในการทำนา และดินลานตะพักลำน้ำ เหมาะในการปลูกพืชไร่

     2. ทรัพยากรน้ำ แม่น้ำในภาคเหนือเป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ ประกอบด้วยหลายสาย
และมีทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคคือ กว๊านพะเยา และมีการสร้างเขื่อนเพื่อการชลประทานขนาดเล็กจำนวนมาก
และใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น    

เขื่อนสิริกิตต์   กั้นแม่น้ำน่าน อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์   

เขื่อนกิ่วลม   กั้นแม่น้ำวัง อยู่ในจังหวัดลำปาง   
เขื่อนแก่งเสือเต้น      อยู่จังหวัดแพร่ และ
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล    อยู่จังหวัด เชียงใหม่
3. ทรัพยากรป่าไม้ ภาคเหนือเป็นภาคที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา ป่าสนเขา
และป่าเบญจพรรณ จังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุดคือ เชียงใหม่ ส่วนจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้น้อยที่สุดคือ ลำพูน
4. ทรัพยากรแร่ธาตุ แร่ธาตุที่สำคัญของภาคเหนือมีหลายชนิด เนื่องจากโครงสร้างของหินเป็นหินยุคเก่า
แร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ 

– แร่ดีบุก พบมากที่จังหวัดเชียงใหม่
– แร่ทังสเตนหรือวุลแฟรม พบมากที่จังหวัดเชียงราย
– แร่แมงกานีส พบมากที่จังหวัดลำพูน เชียงราย เชียงใหม่
– แร่ฟลูออไรต์ พบมากที่ลำพูน
– ดินขาว พบมากที่จังหวัดลำปาง
– แร่รัตนชาติ พบมากที่จังหวัดแพร่
– ปิโตรเลียม พบมากที่เชียงใหม่
– หินน้ำมัน พบมากที่ลำพูน
– ถ่านหิน พบมากที่ลำปาง ลำพูน