ประชากรในภาคเหนือ

ม้ง

ประชากรในภาคเหนือ 

     ประชากรในภาคเหนือมีมากเป็นอันดับ 4 รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือ เชียงใหม่ จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือ จังหวัดลำพูน และมีประชากรเบาบางที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือประกอบด้วยเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ กระเหรียง ซึ่งมีมากที่สุด ม้ง ลีซอ มูเซอร์ และเย้า

กระเหรี่ยง  

 

 

 

 

 

 

ปัญหาของประชากรในภาคเหนือ 

1. ปัญหาความยากจน
2. ปัญหาการขาดการศึกษา
3. ปัญหายาเสพติด
4. ปัญหาโสเภณี

สุโขทัย ยาสูบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคเหนือ 
1. เกษตรกรรม กิจกรรมที่ทำรายได้ต่อประชากรในภาคเหนือ ได้แก่ การทำสวน ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์
พืชผลที่สำคัญได้แก่ ข้าว ยาสูบ    กระเทียม ถั่วเหลือง เป็นต้น
2. อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือนนิยมทำกันมากสุด เช่น ทำร่มกระดาษ แกะสลักไ
ม้ จักสาน เครื่องปั้นดินเผา 
เครื่องเคลือบ ทอผ้า

3. อุตสาหกรรมโรงงาน เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรภายในท้องถิ่น เช่น โรงงานยาสูบโรงงานอาหารสำเร็จรูป

4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากมีภูมิประเทศสวยงาม อากาศดี มีวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีและอนุรักษ์ไว้

 

ปลูกญ้าแฝก

ปัญหาของสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ      
1. การตัดไม้ทำลายป่า
2. การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
3. การชะล้างพังทลายของดิน