ฐานข้อมูลสังคม – วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Social Republic of Vietnam) ตั้งอยู่บริเวณทะเลจีนใต้เป็นประเทศที่มีสภาพอากาศหลากหลาย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับพันปี และเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงประเทศเดียวที่รับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมจีนเข้ามาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต และยังคงมีจารีตวัฒนธรรมที่รับตกทอดมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวเวียดนามจวบจนปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้ง

ประเทศเวียดนามตั้งเรียงเป็นแนวยาวตามฝั่งตะวันตกของทะเลจีนใต้ มีลักษณะรูปร่างเป็นตัว S มีขนาดพื้นที่ 331,0210 ตารางกิโลเมตร (CIA The world factbook, 2015) เป็นผืนดิน 310,070 ตารางกิโลเมตร และผืนน้ำ 21,140 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นแนวชายแดนยาวถึง 4,639 กิโลเมตร และมีพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกยาว 3,444 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน
ทิศใต้ ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้ และอ่าวตังเกี๋ย
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา

เทือกเขาสำคัญ

เทือกเขากั้นเขตแดน
คือเทือกเขาอันนัม เป็นแนวเขตกั้นแดนระหว่างเวียดนามกับลาวและกัมพูชา มีความยาว 1,100 กิโลเมตร ยอดเขาสูง 2,819 เมตร ทอดตัวจากบริเวณที่ราบสูงเจินนิญ ทางเหนือของประเทศลาว ยาวลงมาจนถึงเวียดนามตอนใต้

ยอดเขาที่สูงที่สุด
ภูมิประเทศเวียดนามทางตอนเหนือและตอนกลางของเวียดนามส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาประปราย ยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามคือยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาอินโดจีน มีความสูง 3,143 เมตร (vietnambirding, ม.ป.ป.) ตั้งอยู่เมืองซาปา จังหวัดหล่าวกาย อยู่บริเวณแม่น้ำดำกับแม่น้ำแดง อยู่บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของภาคเหนือ (วิทย์, 2555)

แม่น้ำสำคัญ

เวียดนามเป็นประเทศที่มีแม่น้ำใหญ่และแม่น้ำสายเล็กไหลผ่านกว่า 2,800 สาย ตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้ โดยเวียดนามมีแม่น้ำสายสำคัญ ดังนี้

แม่น้ำแดง
มีความยาว 1,149 กิโลเมตร ต้นกำเนิดแม่น้ำมาจากเทือกเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ไหลเข้าสู่เวียดนามทางภาคเหนือที่จังหวัดหล่าวกาย ไหลลงสู่อ่าวตังเกี๋ย

แม่น้ำดำ
มีความยาวส่วนที่อยู่ในเวียดนาม 527 กิโลเมตร (ความยาวจากจีน910 กิโลเมตร)อยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ไหลลงมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีน เข้าสู่จังหวัดลายเจิว เป็นแม่น้ำสาขาสายหนึ่งจากแม่น้ำแดง

แม่น้ำโล
มีความยาว 470 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำสายใหญ่ของเวียดนาม บริเวณมีความกว้างที่สุดมีขนาด 39,000 กิโลเมตร ไหลมาจากมณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ไหลมายังเวียดนามทางตอนเหนือ ไหลมาจังหวัดห่าซาง จังหวัดเตียนกวาง และจังหวัดฟู้เถาะ

แม่น้ำโขง
เป็นแม่น้ำสายสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 4,909 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดมีพื้นที่ 795,000 ตารางกิโลเมตร มีต้นสายไหลมาจากทิเบต ผ่านมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ยาวมายังประเทศพม่า เป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนไทย-ลาว กัมพูชา ไหลยาวมาที่บริเวณตอนใต้ของเวียดนามแตกออกมาเป็นแม่น้ำสายเล็กสายน้อย เรียกว่า ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ตั้งแต่บริเวณโฮจิมินห์ซิตี้จนถึงชายแดนเวียดนาม-กัมพูชา เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับทำเกษตรกรรม และไหลออกสู่ทะเลจีนใต้ (วิทย์, 2555)

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิประเทศของเวียดนามโดยรวมเป็นเทือกเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือและใต้ และเนื่องจากรูปทรงประเทศเวียดนามเป็นแนวยาวลงมา ทำให้แต่ละภูมิภาคมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ความหลากหลายทางชีวภาพก็แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมีมากมายและหลากหลาย โดยแบ่งตามพื้นที่ (วิทย์, 2555) ดังนี้

ภาคเหนือ
มีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็น เนื่องจากได้รับอิทธิพลกระแสอากาศจากขั้วโลกพัดผ่านไซบีเรียและจีน มายังเวียดนาม ในช่วงเดือนมกราคม จะเป็นช่วงที่สภาพอากาศหนาวที่สุด ซึ่งอาจมีอุณหภูมิลดลงถึง 0 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงที่ร้อนสุด มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง 39 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง
มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อนตลอดทั้งปี และมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝน อุณหภูมิตลอดทั้งปีอยู่ระหว่าง 20-40 องศาเซลเซียส

ภาคใต้
ภูมิอากาศค่อนข้างร้อนตลอดทั้งปี และมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝน อุณหภูมิตลอดทั้งปีอยู่ระหว่าง 26-39 องศาเซลเซียส